خدمات فریت و حمل و نقل هوایی داخلی

رزور حمل و نقل اکسپرس هوایی بین المللی

خدمات ارائه شده در این پکیج به شرح زیر میباشند
1 - رزور پرواز و فریت به صورت روزانه
2 - پیکاپ از درب محل فرستنده
3 - تحویل به درب ادرس گیرنده
4 - بیمه بار به صورت رایگان

بعد از انتخاب پکیج
مشاوره ای مورد نظر از بخش ارسال تیکت درخواست و لینک های خود را برای کارشناسان شبکه تجارت ایران ارسال نمایید


رزور حمل و نقل اکسپرس هوایی داخل ایران

خدمات ارائه شده در این پکیج به شرح زیر میباشند
1 - رزور پرواز و فریت به صورت روزانه
2 - پیکاپ از درب محل فرستنده
3 - تحویل به درب ادرس گیرنده
4 - بیمه بار به صورت رایگان

بعد از انتخاب پکیج
مشاوره ای مورد نظر از بخش ارسال تیکت درخواست و لینک های خود را برای کارشناسان شبکه تجارت ایران ارسال نمایید